Hlavná stránka
Registrácia

Úvod

Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia,

úvodom mi dovoľte poďakovať Vám za dôveru, ktorú ste vyjadrili pri voľbách nového výboru Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti. Na tomto mieste chcem využiť priestor pre poďakovanie za aktivitu vyvinutú v prospech našej spoločnosti všetkým členom predchádzajúceho výboru SOTS. V nadchádzajúcom funkčnom období nás čakajú ďalšie náročné úlohy predovšetkým v oblasti určovania a napĺňania kritérií kvality práce, katalogizácie výkonov, pedagogických aktivít ako aj spolupráce a pomoci pri organizácií kongresov a sympózií.
 

V organizácii odborných podujatí možno SOTS hodnotiť kladne. Treba vyzdvihnúť najmä organizáciu VII. CEOC kongresu, ktorý sa konal v dňoch 24 – 26. 1. 2008 v Bratislave. Podujatie sa stretlo s pozitívnym ohlasom doma aj v zahraničí, hlavne z dôvodu zachovania a rešpektovania regionálnej špecificity kongresu zo strany EFORTu a zároveň z dôvodu otvorenia druhého kola CEOC kongresov, ktoré by mali pokračovať v dvojročných intervaloch v Maďarsku, Slovinsku, Chorvátsku, Čechách a v Rakúsku. Okrem tohto kongresu SOTS participovala na organizácii iných významných odborných podujatí, čím napĺňala svoje ciele v duchu schválených stanov.
 

Už temer dva roky sa výbor SOTS zapája do realizácie programu zmeny hodnotenia a kategorizácie ortopedických výkonov. Na podnet ministra zdravotníctva SR bola vymenovaná katalogizačná komisia MZ SR. Subkomisiu pre odbor ortopédia vedie hlavný odborník MZ SR pre odbor ortopédia. Členovia výboru SOTS spolu s ďalšími členmi našej spoločnosti aktívne participovali na tvorbe štandardných diagnostických a terapeutických postupov a indikátorov kvality (formou odborných usmernení MZ SR). Verím, že naša snaha sa odzrkadlí vo finančnom ocenení za jednotlivé výkony v ústavnej a ambulantnej starostlivosti zo strany zdravotných poisťovní.
 

Z dôvodu zíntenzívnenia teoretickej a praktickej postgraduálnej výučby v odbore ortopédia požiadali o akreditáciu na postgraduálne vzdelávanie I. OTK LFUK a FNsP Bratislava, II. – OTK LFUK a FNsP Bratislava a DORK LFUK a DFNsP Bratislava. Akreditačná komisia MZ SR jednomyseľne prijala danú žiadosť a MZ SR vyjadrilo súhlas s akreditáciou. V praxi to znamená možnosť zaradenia uchádzačov do postgraduálneho vzdelávania v odbore ortopédia na LF UK včítanie vykonávania špecializačných skúšok.  Aj na tomto poli nás čaká ešte mnoho práce. Je potrebné vypracovať úplne nový systém vzdelávania v odbore a tento koordinovať s okolitými krajinami a s UEMS.
 

SOTS vyrástla z tradícií Československej ortopedickej spoločnosti, ktorá bola založená v roku 1925 v Bratislave. Pri napĺňaní odkazu našich predchodcov, ale aj pri konštituovaní modernej odbornej spoločnosti pre ortopédiu a traumatológiu pohybového aparátu je potrebná snaha a aktívna účasť čo najväčšieho počtu členov našej spoločnosti. V tomto snažení Vám všetkým želám veľa zdravia šťastia a úspechov v práci a v osobnom živote.
 

Bratislava, 1. marca 2009                      Doc. MUDr. Milan Kokavec, PhD.

                                                                         prezident SOTS