Hlavná stránka
Registrácia

Stanovy

S T A N O V Y

Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti

ČLÁNOK 1

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA – NÁZOV, CIELE, SÍDLO

1.1. Názov: Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť (ďalej len SOTS)

1.2. SOTS je dobrovoľným združením, ktoré združuje pracovníkov odboru ortopédie
       vrátane ortopedickej protetiky a traumatológie pohybového ústrojenstva
       i záujemcov z iných odborov.

1.3  Je združením zaisťujúcim rozvoj odboru po všeobecnej i vedeckej stránke,
       háji záujmy odboru ako aj jej členov.

1.4. SOTS je nezávislým združením. Bola ustanovená na základe
       zákona č. 83 / 1990 Zb. zo dňa 29. marca 1990. Svoju činnosť rozvíja v súlade
       s právnym poriadkom SR a týmito Stanovami.

1.5  Sídlom SOTS je: I. Ortopedicko-traumatologická klinika LFUK a FNsP,
       Ružinovská 6, 826 06 Bratislava Svoju činnosť rozvíja na území
       Slovenskej republiky.

 

ČLÁNOK 2

POSLANIE A HLAVNÉ ÚLOHY

SOTS zodpovedá za odborný a vedecký rozvoj odboru ortopédie v celom rozsahu na území Slovenskej republiky, pričom plní hlavne tieto úlohy:

2.1.  Spolu s hlavným odborníkom MZ SR pre ortopédiu vytvára koncepciu odboru
        ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva

2.2.  Podieľa sa na formovaní zásad pregraduálnej výchovy v odbore. Svojimi
        zástupcami sa zúčastňuje špecializačných skúšok v odbore.

2.3.  Organizuje odborné sekcie (semináre,  pracovné schôdze, zájazdy)
        regionálne, celoštátne, medzinárodné.

2.4.  Spolupracuje s Lekárskou komorou. V odborných otázkach je SOTS
        jediným reprezentantom ortopédie v rámci Slovenskej republiky.
        V odborných otázkach je partnerom Ministerstvu zdravotníctva SR.
        Vyjadruje sa k prevádzke nemocníc, budovaniu špecializovaných pracovísk,
        prevádza expertízy v odbore.

2.5.  Spolurozhoduje s ostatnými odbornými spoločnosťami v rámci SR a so
        spoločnosťami v zahraničí.

2.6.  Aktívne sústreďuje štipendijné miesta v odbore rozhoduje o ich obsadení
        z radov svojich členov.

2.7.  V prípade podozrenia za odborné pochybenie v odbore SOTS vytvára komisiu
        odborníkov k ich vyšetreniu v spolupráci s Lekárskou komorou.

2.8.  Vedie register ortopédov s odbornými atestáciami vydáva raz za dva roky
        zoznam odborníkov odboru.

2.9.  Spoločne s Českou spoločnosťou pre ortopédiu a traumatológiu vydáva
        odborný časopis.

2.10. Vydáva vlastné metodické a informačné materiály.

 

ČLÁNOK 3

ČLENSTVO V SOTS


3.1.  Rozoznávame členstvo riadne a čestné.

3.2.  Riadnym členom SOTS sa stáva záujemca, ktorý súhlasí so Stanovami SOTS,
        a chce sa na jej práci zúčastniť. Členstvo je dobrovoľné.

3.3.  Riadnymi členmi môžu byť i cudzí štátni príslušníci.

3.4.  Vznik členstva:

a) vyplnením prihlášky záujemcom,
b) zaplatením registračného poplatku záujemcom,
c) po schválení výborom SOTS.

3.5.  Zánik členstva:

a) zánikom SOTS,
b) úmrtím člena,
c) vystúpením z členstva,
d) vylúčením,
e) zánikom členstva v dôsledku neplatenia členských príspevkov.

3.6.  Vylúčením môže členstvo zaniknúť, ak člen:

a) opakovane a závažným spôsobom porušuje Stanovy SOTS
b) poruší Stanovy či lekársku etiku takým hrubým spôsobom, že by ďalšie trvanie jeho členstva ohrozilo spoločenskú prestíž organizácie, spochybnilo jej poslanie alebo ohrozilo dôveru ostatných členov Spoločnosti.

3.7.  O vylúčení člena rozhoduje výbor SOTS. Rozhodnutie o vylúčení člena musí byť
        písomné a riadne zdôvodnené. Rozhodnutie o vylúčení člena schvaľuje členská
        schôdza SOTS.

3.8.  Práva riadnych členov:

- zúčastniť sa na akciách Spoločnosti (s prednostným právom účasti pri
  obmedzenom počte),
- aktívne i pasívne sa zúčastniť volieb orgánov,
- predkladať návrhy, podnety a odporúčania pre riešenie svojich potrieb
  a záujmov,
- byť členom ktorejkoľvek ďalšej odbornej spoločnosti vrátane zahraničnej.

Členstvo v zahraničnej spoločnosti nie je viazané na schválenie SOTS. Výbor spoločnosti však môže členstvo v zahraničnej Spoločnosti odporučiť.

3.9.  Povinnosti riadnych členov:

- zúčastňovať sa práce orgánov SOTS a členských schôdzí
- rešpektovať Stanovy SOTS, rokovací poriadok, volebný poriadok ako
   i ostatné uznesenia orgánov SOTS
- včasné platenie ročných členských príspevkov.

 

3.10. Čestné členstvo

Spoločnosť môže menovať čestnými členmi zaslúžilých členov SOTS i iných odborných spoločností vrátane zahraničných.

3.11. Čestný člen má všetky práva člena riadneho. Nemusí ale platiť členské
         príspevky, môže však prispieť dobrovoľnými príspevkami.

3.12. Navrhnúť čestné členstvo v SOTS musia minimálne traja členovia SOTS.

3.13. Čestné členstvo schvaľuje členská schôdza.

3.14. SOTS uverejňuje zoznam čestných členov SOTS vo svojom odbornom
        časopise, alebo na webovej stránke SOTS.

 

ČLÁNOK 4

ŠTRUKTÚRA  SOTS

 

Stálymi orgánmi SOTS sú:

a) členské schôdze
b) výbor SOTS
c) revízori účtov.

Orgánmi „ad hoc“ sú:

Odborné komisie.

 

4.1.   Členská schôdza

4.1.1. Členská schôdza je najvyšším orgánom SOTS.

4.1.2. Členská schôdza sa schádza minimálne raz ročne.

4.1.3. Mimoriadna členská schôdza môže byť zvolaná v prípade potreby:

a/ výborom, na základe jeho rozhodnutia,
b/ na základe žiadosti niektorej odbornej komisie, ktorú musí výbor schváliť,
c/ na základe žiadosti 1/3 členov SOTS predloženej výboru.

4.1.4.  Do pôsobnosti Členskej schôdze patrí:

a/ prijímanie uznesení o zmene Stanov,
b/ prijímanie uznesení o voľbe a odvolaní členov výboru, predsedu výboru
    a revízorov účtov,
c/ prijímanie uznesení o zániku SOTS,
d/ prijíma čestných členov, je zoznamovaná s novými členmi,
e/ schvaľuje rozpočet SOTS,
f/  stanovuje výšku členských príspevkov,
g/  rozhoduje o rozpustení SOTS,
h/  schvaľuje rozhodnutie výboru o vylúčení členov.

4.1.5. Členská schôdza rozhoduje väčšinou hlasov prítomných. Uznesenie o zmene
         Stanov, voľbe a odvolaní predsedu výboru, o odvolaní celého výboru, o schválení
         rozpočtu SOTS o rozpustení SOTS a o zániku SOTS, si vyžaduje dvojtretinovú
         väčšinu hlasov prítomných.

4.2.    Výbor SOTS

4.2.1. Výbor je štatutárnym a  výkonným orgánom SOTS, ktorý riadi činnosť SOTS
          a koná v jej mene. Výbor rozhoduje o všetkých záležitostiach SOTS, pokiaľ nie
          sú týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti Členskej schôdze.

4.2.2. Výbor zvolený členskou schôdzou stojí na čele SOTS.

4.2.3. Do pôsobnosti výboru patrí:

- riadenie činnosti SOTS medzi dvomi členskými schôdzami,
- zastupovanie SOTS a jednanie v jej mene vo všetkých záležitostiach,
   schválených členskou schôdzou a tejto schôdzi zodpovedá za zabezpečenie
   schválených úloh,
- riadenie finančného hospodárenia SOTS,
- zriaďovanie odborných komisií ad hoc,
- obhajoba a kontrola poslania a hlavných úloh odboru ortopédia,
- prerokováva a rieši nové problémy  a zmeny vo vzťahoch k:

a) MZ SR,
b) poisťovniam,
c) ostatným medicínskym odborom,
d) iným orgánom, ktoré môžu ovplyvňovať existenciu  a činnosť odboru
    ortopédie,
e) aktívne udržiava kontakty s európskymi a svetovými ortopedickým
    spoločnosťami,

- organizovanie a koordinácia odborných ortopedických podujatí (konferencií)
  s domácou  a medzinárodnou účasťou, ktoré budú pod záštitou SOTS,
- Koordinácia činnosti jednotlivých užšie špecializovaných  sekcií pôsobiacich
   v odbore ortopédie,
- riešenie iných problémov súvisiacich s odborom ortopédie,
-  navrhuje šéfredaktora odborného časopisu (i členov redakčnej rady) spolu
   s Českou spoločnosťou pre ortopédiu a traumatológiu. 
- rozhoduje o vylúčení členov SOTS,
- môže doporučovať členstvo členov SOTS v zahraničných spoločnostiach
- navrhuje program členskej schôdze SOTS

4.2.4. Funkčné obdobie výboru SOTS je trojročné.

4.2.5. Funkčné obdobie zaniká:

- uplynutím volebného obdobia
- odvolaním členskou schôdzou (2/3 hlasov prítomných)

4.2.6. Výbor SOTS je deväťčlenný, skladá sa z:

- predsedu
- generálneho sekretára
- pokladníka
- členov výboru

4.2.7. Členovia výboru sú volení členskou schôdzou tajným hlasovaním v zmysle
          bodu 4.1.4. písm. b/.

4.2.8. Výbor SOTS zasadá minimálne dvakrát ročne.

4.2.1. Predseda výboru (prezident) SOTS

4.2.1.1. Predseda výboru SOTS je formálnou hlavou SOTS, zastupuje ju pri
            všetkých jednaniach doma i v zahraničí, pokiaľ členská schôdza nerozhodne
            inak.

4.2.1.2. Funkčné obdobie predsedu výboru je 3 roky. Predseda výboru môže byť
            zvolený do tejto funkcie aj v obdobiach po sebe nasledujúcich a to bez
            časového obmedzenia.

4.2.1.3. O svojich jednaniach predseda informuje výbor SOTS, ktorý s ním
            rozhoduje o činnosti medzi dvomi členskými schôdzami.

4.2.1.4. Predseda spolu s výborom raz ročne predkladá členskej schôdzi správu
            o činnosti SOTS.

4.2.1.5. Predseda riadi schôdze výboru ako i členské schôdze SOTS.

4.2.1.6. Predseda má právo zúčastniť sa všetkých zasadnutí odborných komisií ad
            hoc, zriadených výborom v zmysle bodu 4.4.

4.2.1.7. V medziobdobí zasadnutia výboru SOTS predseda spolu s generálnym
            sekretárom rozhodujú o všetkých neodkladných otázkach. Svoje rozhodnutia
            predkladajú výboru na dodatočné schválenie.

4.2.1.8. Predseda udržuje kontakt s generálnym sekretárom, kontroluje jeho činnosť.

4.2.2. Generálny sekretár

4.2.2.1. Generálneho sekretára volí v zmysle bodu 4.1.4. písm. b) týchto stanov
            členská schôdza.

4.2.2.2. Generálny sekretár zastupuje predsedu SOTS v jeho neprítomnosti, a to
            na základe písomného poverenia predsedu SOTS. Písomné poverenie musí
            byť účelovo viazané na zastupovanie v určitej veci, alebo časovo vymedzené.

4.2.2.3. Generálny sekretár prednáša požiadavky a pripomienky členov výboru.

4.2.3. Pokladník

4.2.3.1. Funkčné obdobie pokladníka je trojročné. Pokladník je volený v zmysle bodu
            4.1.4. písm. b) týchto stanov členskou schôdzou.

4.2.3.2. Pokladník zodpovedá za:

- zhromažďovanie finančných zdrojov,
- zakladanie a vedenie účtov v peňažných ústavoch,
- vedenie pokladne, nakladanie s pokladničnou hotovosťou,
- vedenie účtovníctva,
- dodržiavanie platnej právnej úpravy v oblasti účtovníctva a daní.

4.3.   Revízori účtov

4.3.1. Členská schôdza volí na funkčné obdobie výboru dvoch revízorov účtov.
          Kandidátov na revízorov účtov navrhujú členskej schôdzi členovia SOTS.

4.3.2. Revízori kontrolujú hospodárenie SOTS v kalendárnom roku a nakladanie
          s jej majetkom, najmä dodržiavanie rozpočtu a správnosť prevádzania
          finančných operácií. Predkladajú členskej schôdzi revíznu správu za uplynulé
          obdobie.

4.3.3. Revízori účtov nesmú byť riadnymi členmi výboru.

4.3.4. Revízori svoju činnosť vykonávajú nezávisle na výbore a zároveň majú právo
          podľa svojej potreby zúčastňovať sa všetkých zasadnutí výboru a iných
          orgánov.

4.3.5. Revízori sú zodpovední jedine členskej schôdzi, ktorá ich volí i odvoláva.

4.3.6. Revízori sú oprávnení kedykoľvek si od pokladníka vyžiadať doklady
         o hospodárení SOTS. Pokladník je povinný tieto dokumenty predložiť
         do 14 dní odo dňa doručenia žiadosti o ich predloženie.     

4.4.   Komisie ad hoc

4.4.1. Výbor SOTS podľa svojej potreby zriaďuje odborné komisie ad hoc,
         ktoré sú ním menované.

 

ČLÁNOK 5

HOSPODÁRENIE S MAJETKOM SOTS


5.1.   Majetok SOTS tvoria finančné fondy, hmotný majetok ako i nehmotný
         majetok, pohľadávky a iné majetkové práva.

5.2.   Zdrojom majetku sú:

a) členské príspevky
b) dary jednotlivcov i organizácií
c) dotácie od vládnych či mimovládnych organizácií
d) čistý výťažok z akcií poriadaných SOTS, vrátane reklamnej činnosti

5.3.   Hospodárenie SOTS sa riadi rozpočtom schváleným členskou schôdzou. 
         Rozpočtom disponuje výbor, predseda a vedecký sekretár na základe
         písomného poverenia predsedu výboru SOTS, ktorí sa zodpovedajú členskej
         schôdzi.

5.4.   Za SOTS majú podpisové právo vo finančných otázkach vždy spoločne
         minimálne dvaja spomedzi:

- predsedu
- generálneho sekretára
- pokladníka.

5.5.   Výšku členských príspevkov každoročne stanovuje členská schôdza.
         Príspevky za príslušný kalendárny rok sú splatné najneskôr ku dňu 
         31. marca toho ktorého kalendárneho roka.

 

ČLÁNOK 6

PRÁVNA SUBJEKTIVITA

 

6.1.   SOTS je samostatným  odborným a vedeckým združením s právnou
         subjektivitou.

6.2.   Menom SOTS jedná výbor, ktorý navonok je zastupovaný predsedom
         alebo iným povereným členom.

 

ČLÁNOK 7

ZÁNIK SOTS

 

7.1.   Spôsoby zániku SOTS:

- zo zákona
- prijatím uznesenia členskej schôdze o zániku SOTS
- rozpustením SOTS na základe rozhodnutia členskej schôdze

7.2.   O zániku rozhoduje členská schôdza dvojtretinovou väčšinou.

7.3.   Pri zániku Spoločnosti o majetkovom zostatku musí rozhodnúť
         členská schôdza.

 

ČLÁNOK 8

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

 

8.1.   Záväzný výklad Stanov vykonáva výbor SOTS.

8.2.   Stanovy boli schválené členskou schôdzou SOTS dňa 7.10.1999, účinnosť
         nadobúdajú dňom registrácie. Úprava a doplnenie stanov bolo vykonané
         na členskej schôdzi SOTS dňa 26. 10. 2007.