Hlavná stránka
Registrácia

Rokovací poriadok

Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti

 
ČLÁNOK 1
Úvodné ustanovanie
 
Rokovací poriadok Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti
(ďalej len SOTS) ustanovuje pravidlá rokovania a činnosti členskej schôdze.

 
ČLÁNOK 2
Rokovanie členskej schôdze
 
1. Rokovanie členskej schôdze SOTS riadi predseda výboru SOTS.
2. Rokovanie členskej schôdze SOTS sa riadi programom, ktorý sa na návrh
    výboru SOTS schvaľuje na začiatku rokovania.
3. Členská schôdza z členov SOTS zriaďuje spravidla tieto pracovné komisie
    ako svoje iniciatívne a kontrolné orgány:
    a) mandátovú
    b) volebnú
4. Schôdze komisií sú verejné, ak členovia jednotlivých komisií nadpolovičnou
    väčšinou hlasov nerozhodnú inak. Hlasovanie v komisiách je verejné, pričom
    komisie sú uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov.
5. Jednotlivé komisie musia mať minimálne 5 členov. Komisie rozhodujú
    uznesením. Na schválenie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
    prítomných členov komisie.


 
ČLÁNOK 3
Mandátová komisia

a) overuje platnosť členstva v SOTS
b) overuje platnosť voľby do orgánov SOTS
c) overuje platnosť uznášania sa členov členskej schôdze 
d) predkladá členskej schôdzi zápisnicu o platnosti hlasovania, vrátane 
    prípadných návrhov na prijatie opatrení


 
ČLÁNOK 4
Volebná komisia

a) predkladá členskej schôdzi návrh kandidátnej listiny na funkciu členov
    výboru a revízorov účtov,
b) prejednáva pripomienky k predloženým kandidátom a zabezpečuje
    úlohy, spojené s prevedením volieb,
c) predkladá členskej schôdzi správu volebnej komisie,
d) spracováva zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania
  

ČLÁNOK 5
Diskusia

 
1. Môžu sa jej zúčastniť všetci účastníci členskej schôdze SOTS.
2. Jednotlivé diskusné príspevky sú stanovené v rozsahu max. 10 minút.
    Ich predĺženie schvaľuje predseda výboru SOTS, a to individuálne na
    základe žiadosti diskutujúceho.
3. K jednotlivým diskusným príspevkom sa pripúšťajú faktické poznámky
    v rozsahu max.1 minúty.
4. Návrhy a pripomienky podané písomne počas konania členskej schôdze
    ku ktorým nebude zaujaté stanovisko v priebehu rokovania prípadne
    nebudú zahrnuté do uznesenia, budú odovzdané na prejednanie výboru
    SOTS. Tento orgán je povinný zaujať písomné stanovisko k návrhu či
     pripomienke najneskôr do 30 dní.
  


ČLÁNOK 6
Ukončenie členskej schôdze
 
Ukončenie zasadnutia členskej schôdze vyhlasuje predseda výboru SOTS.
 

ČLÁNOK 7


1. Tento Rokovací poriadok SOTS bol schválený členskou schôdzou
    dňa 7.10.1999.
2. Zmeny a doplnky Rokovacieho poriadku schvaľuje členská schôdza.