Hlavná stránka
Registrácia

koncepcia odboru ortopédia

Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia

 

Číslo: 21741/2006-OZS

Dňa: 28.8.2006

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 350/2005 Z.z. vydáva túto koncepciu:

1. Náplň zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia

1.1.   Náplň a hlavné úlohy zdravotnej starostlivosti v odbore, vymedzenie činnosti

   Ortopédia je základný medicínsky odbor spolupracujúci s ďalšími medicínskymi odbormi, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, posudzovaním a výskumom ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva všetkých vekových kategórií. Okrem možností konzervatívnej liečby, najmä medikamentóznej a rehabilitačnej využíva aj operačné liečebné postupy, ktoré sú v odbore ortopédia dominantné.

Programy operačnej liečby sú
- plánované (elektívne) výkony,
- neodkladné výkony pri ošetrovaní úrazov pohybového aparátu a iných naliehavých stavov.

Zdravotná starostlivosť v odbore ortopédia pozostáva z
- endoprotetiky kĺbov (váhonosných a ostatných),
- spondylochirurgickej starostlivosti (predovšetkým operácií deformít, instabilít, nádorov, zápalov, úrazov a riešení poúrazových
stavov chrbtice),
- operácií vrodených vývojových chýb pohybového ústrojenstva ako aj následkov detskej mozgovej obrny,  
- ošetrovania úrazov a poúrazových stavov pohybového aparátu s neodkladnou aj plánovanou operatívou s využitím klasických aj artroskopických operačných postupov,
- zo starostlivosti o pacientov s nádormi pohybového ústrojenstva,
- komplexnej liečby pacientov s primárnymi a sekundárnymi artrózami kĺbov,
- komplexnej ortopedickej prevencie.

1.2.   Charakteristika zdravotnej starostlivosti v odbore

   Zdravotná starostlivosť v odbore ortopédia sa poskytuje v zdravotníckych zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti.

A. Zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti

   Ortopedická ambulancia  je špecializované zdravotnícke pracovisko, ktorého náplňou práce je diagnostika, liečba a dispenzarizácia pacientov s ortopedickým ochorením, konziliárna, posudková činnosť a spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami ústavnej zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia.

Súčasťou ambulancie je
- zákroková miestnosť (ďalej len operačná sála) na vykonávanie menších plánovaných operačných výkonov a ošetrovanie úrazov a
- sadrovňa (ďalej len miestnosť na sádrovanie).

B. 
Zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti

Základom ústavnej zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia je poskytovanie zdravotnej starostlivosti na ortopedickom oddelení alebo v rámci ortopedickej kliniky.

Ortopedické kliniky sú najvyššie špecializované pracoviská. Ich súčasťou je ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia, pracovisko tkanivovej banky[1]), biofyzikálne laboratórium, osteologické laboratórium, dokumentačné pracovisko a fotolaboratórium. 

Zdravotná starostlivosť v odbore ortopédia o detských pacientov je zabezpečovaná v špecializovaných zdravotníckych zariadeniach a to v Detskej ortopedickej klinike Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave a na Oddelení detskej ortopédie Nemocnice s poliklinikou v Žiline alebo vyčlenením lôžok v rámci existujúcich ortopedických oddelení.

Kvalifikačným predpokladom pre výkon funkcie vedúceho lekára ortopedického oddelenia je špecializácia v odbore ortopédia.[2])

1.3.   Zamestnanci v odbore ortopédia

   Pracovnú činnosť v odbore ortopédia  zabezpečujú zdravotnícki pracovníci s požadovaným stupňom vzdelania  a získanou odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu [3])

- lekári,
- iní zdravotnícki pracovníci,
- sestry,
- laboranti,
- zdravotnícki asistenti,
- sanitári a technicko-hospodárski zamestnanci, prevádzkoví zamestnanci a robotnícke povolania, ktorí vykonávajú činnosti technické, ekonomické, prevádzkové, remeselné, obslužné pomocné a pod.

1.4.   Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-   technické vybavenie

   Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno- technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení odboru ortopédia upravuje osobitný predpis. [4])

1.5.   Vzťah odboru k ostatným medicínskym odborom – spolupráca

   Odbor ortopédia  vo svojej činnosti  spolupracuje s ďalšími špecializačnými odbormi,   predovšetkým s chirurgiou, úrazovou chirurgiou, reumatológiou, špecializačným odborom fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, neurológiou, neurochirurgiou, ortopedickou protetikou, klinickou onkológiou, vnútorným lekárstvom, anesteziológiou a intenzívnou medicínou, geriatriou, pediatriou, rádiológiou a i. Potrebná je aj spolupráca s liečebňami, ústavmi pre telesne postihnutých, prírodnými liečivými kúpeľmi a kúpeľnými liečebňami.

1.6.  Odborno-metodické vedenie v starostlivosti v odbore

   Činnosť odboru ortopédia odborne a metodicky riadi Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo) v spolupráci s hlavným odborníkom ministerstva v odbore ortopédia. Pri svojej činnosti spolupracuje hlavný odborník ministerstva a jeho poradný zbor, so stavovskými organizáciami a odbornými spoločnosťami, pôsobiacimi samostatne alebo v rámci Slovenskej lekárskej spoločnosti.
   V rámci Slovenskej lekárskej spoločnosti pôsobí ako odborná spoločnosť predovšetkým Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť (SOTS) a ako stavovské organizácie Odborná sekcia pre ortopédiu Slovenskej lekárskej komory a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek ( SKSaPA).

1.7.  Hlásenia a spracovanie štatistických údajov

   V rámci realizácie projektu Slovenského artroplastického registra (S.A.R.) pracoviská vykonávajúce endoprotetické operácie bedra a kolena zasielajú protokoly endoprotetických operácií bedra a  kolena do centra S.A.R., ktorým je Ortopedicko-traumatologická klinika Martinskej fakultnej nemocnice Martin, s kontaktnou adresou: sar@mfn.sk.

1.8.   Dispenzarizácia

V odbore ortopédia sú dispenzarizovaní pacienti s týmito diagnózami
- vrodené vývojové chyby pohybového ústrojenstva,
- degeneratívne ochorenia (artrózy) periférnych kĺbov a axiálneho skeletu,
- endoprotézy periférnych kĺbov a axiálneho skeletu,
- nádory pohybového ústrojenstva,
- skoliózy a iné deformity chrbtice,
- osteoartikulárna tuberkulóza a kostno-kĺbové infekty,
- získané poškodenia pohybového ústrojenstva,
- závažné pooperačné stavy pohybového ústrojenstva,
- vertebrogénne bolestivé syndrómy,
- osteoporóza a metabolické ochorenia skeletu.


2.      
Rozvoj zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia

2.1.   Trendy vývoja zdravotnej starostlivosti v odbore

   Roky 2000 – 2010 sú vyhlásené Svetovou zdravotníckou organizáciou pod záštitou OSN za „Dekádu kostí a kĺbov“, ktorej cieľom je zlepšenie kvality života pacientov postihnutých úrazmi a ochoreniami muskuloskeletálneho ústrojenstva na celom svete. Hlavné zameranie predstavuje prevencia, liečba a výskum v oblasti

- ochorení kĺbov (degeneratívne, zápalové, poúrazové),
- osteoporózy,
- bolestí a deformít chrbtice,
- úrazov a chorôb muskuloskeletového ústrojenstva v detskom veku,
- úrazov a ich následkov pri dopravných nehodách.

S predlžovaním života európskej populácie zaznamenávame nárast pacientov

- s ochoreniami váhonosných kĺbov vyžadujúcimi si operačné riešenie (artroplastika) ale aj konzervatívnu liečbu,
- s osteoporotickými zlomeninami s nutnosťou operačného riešenia a následnou dlhodobou liečebnou starostlivosťou (zlomeniny
proximálneho femoru, chrbtice, dlhých kostí).

S rozvojom dopravy súvisí nárast úrazov pohybového aparátu a polytraum, s nutnosťou operačného riešenia, ďalšieho doliečovania, ako aj následného operačného riešenia poúrazových komplikácií a poúrazových stavov - deformít, porúch funkcie a pod.

Narastá počet ochorení axiálneho skeletu (bolesti chrbta sú druhou najčastejšou príčinou práceneschopnosti).

Zvyšuje sa potreba operačného riešenia deformít, instabilít, nádorov, zápalov a prejavov metabolických ochorení na osteoartikulárnom aparáte.

Vzhľadom na predchádzajúce fakty bude perspektívne potrebné

- ošetriť čo najkvalitnejšie poranenia pohybového aparátu a ich následkov,
- budovať oddelenia septickej ortopédie s úzkou spoluprácou klinického farmakológa ako aj zabezpečenie špecializovaného pracoviska pre liečenie tuberkulózy osteoartikulárneho ústrojenstva,
- dobudovať špecializované pracoviská pre spondylochirurgické ochorenia,
- zavádzať používanie nových materiálov a nových typov implantátov pri primárnych a revíznych aloplastikách, ako aj v onkologickej ortopédii,
- rozvíjať a skvalitňovať spoluprácu s onkologickým, rádiologickým, biochemickým pracoviskom a patológiou so zameraním na včasnú diagnostiku a adekvátnu liečebnú starostlivosť v oblasti nádorových ochorení pohybového aparátu,
- rozširovať počet artroskopických (endoskopických) pracovísk s následným zdokonaľovaním operačných techník a postupov,
- podporovať budovanie supersterilných operačných komplexov s využitím najnovších technických a prístrojových prostriedkov,
- rozšíriť spoluprácu s tkanivovými bankami.1)

V zmysle týchto trendov je potrebné zriaďovať a rozširovať sieť špecializovaných pracovísk:

a) Detská  ortopédia má špecifiká v prevencii a liečbe vrodených chýb a systémových ochorení pohybového aparátu, získaných deformít, nádorových ochorení, následkov detskej mozgovej obrny , úrazov a ich následkov na  detskom skelete.

b) Reumatologická ortopédia sa zaoberá najmä operačnou liečbou reumatoidnej artritídy, vrátane juvenilnej  chronickej artritídy, Bechterevovej choroby,  psoriatickej artropatie a pod. Sú to najmä aloplastiky veľkých a malých kĺbov končatín, synovialektómie a korekčné osteotómie. Potrebná je úzka spolupráca  so špecialistom v odbore  reumatológia.

c) Onkologická ortopédia sa zaoberá špecifickou problematikou primárnych a sekundárnych nádorov pohybového aparátu.

d) Geriatrická ortopédia sa zaoberá špecifickou problematikou najmä diagnostiky a liečby degeneratívnych a metabolických ochorení pohybového aparátu. Jej súčasťou je aj ošetrovanie úrazov pohybového aparátu predovšetkým zlomenín hornej časti stehnovej kosti, predlaktia a zlomenín chrbtice.  

e) Pracovisko pre liečbu športových úrazov sa zaoberá diagnostikou a liečbou akútnych poranení pohybového aparátu a ich následkov (kostných, svalových, šľachových, väzivových a vnútrokĺbových štruktúr) u mladých pacientov a športovcov. Dôraz sa kladie predovšetkým na využívanie artroskopických diagnostických a operačných techník.

f) Spondylochirurgia zabezpečuje komplexnú starostlivosť o  pacientov s vrodenými chybami, deformitami, instabilitami, nádorovými a zápalovými afekciami, úrazmi a  poúrazovými stavmi chrbtice. 

g) Pracoviská pre liečbu osteoartikulárnej tuberkulózy  a kostných infektov špeciálnymi postupmi liečia kostno-kĺbové infekty, ktorých pribúda najmä po úrazoch v priemysle a doprave, tiež iatrogenne po veľkých operáciach na kĺboch a kostiach. Pre liečbu osteoartikulárnej tuberkulózy je potrebné vytvárať oddelené  špecializované pracoviská, aby pacienti s tuberkulózou neboli liečení na tzv. „čistých oddeleniach“, zameraných na endoprotetiku a operatívu úrazov pohybového aparátu.

h) Ultrasonografia pohybového aparátu sa uplatňuje pri diagnostike porúch a poškodení svalovo-väzivových, chrupavkových a kostných kĺbových štruktúr, ako aj patologických stavov v oblasti axiálneho skeletu.

   Významné miesto zaujíma ultrasonografické vyšetrenie pri skríningu a sledovaní liečby vrodenej dysplázie bedrového kĺbu u novorodencov, kde svojou výpovednou hodnotou prakticky nahradilo rádiologické vyšetrenie.

i) Pracoviská pre liečbu a diagnostiku myoskeletových ochorení sa zaoberajú riešením funkčných porúch najmä osteoartikulárneho ústrojenstva s prejavmi na svalovom a väzivovom aparáte.

j) Špecializované pracovisko pre liečbu osteoporózy a metabolických  ochorení skeletu sa zameriava na včasnú, komplexnú diagnostiku, prevenciu a liečbu osteoporózy a jej následkov (semipatologických zlomenín).

 

2.2. Vedecko-výskumná činnosť v odbore

   Vedecko-výskumná činnosť v odbore rešpektuje celospoločenské úlohy, ako aj aktuálne potreby praxe. 
Výskum sa zameriava najmä na etiopatogenézu ortopedických ochorení, posttraumatickú regeneráciu, poruchy látkovej výmeny kostí, chrupavky a svalov, molekulárnu biológiu, neinvazívnu diagnostiku, používanie rôznych fixačných materiálov a implantátov pri ortopedických operáciach, aplikáciu biokeramiky a iných materiálov schopných nahradiť defekty kostného tkaniva, na využitie technických a farmakologických objavov a možností v liečbe a rekonštrukcií osteoartikulárneho systému v spolupráci s ostatnými odbormi. Podľa problematiky sa na výskume podieľajú v spolupráci domáce aj zahraničné pracoviská.
   Na ortopedických klinikách sa okrem aplikovaného výskumu robí aj experimentálny výskum najmä v oblasti biofyziky a biomechaniky.

2.3. Systém kontroly kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore

   Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia je povinný nepretržite zabezpečovať systém kvality v súlade s osobitným predpisom. [5])

2.4. Medzinárodná spolupráca

   Odbor ortopédia je pridruženým členom Slovenskej lekárskej spoločnosti a zapája sa do systému komplexnej medzinárodnej spolupráce.
   V rámci činnosti Výboru Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti vytvára podmienky pre študijné pobyty na zahraničných pracoviskách, účasť členov v európskych a celosvetových odborných organizáciách.

 

3.     Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v odbore

   Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v odbore na výkon špecializovaných pracovných činností a výkon certifikovaných pracovných činností sa uskutočňuje v akreditovaných špecializačných študijných programoch a v certifikačných študijných programoch pre jednotlivé kategórie podieľajúce sa na zdravotnej starostlivosti.2)

 4.     Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Koncepcia odboru ortopédia uverejnená v čiastke 13-14 ročník 1988  Vestníka Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky.

 

5.      Nadobudnutie účinnosti

Táto koncepcia nadobúda účinnosť 1. októbra 2006.

 

Ivan Valentovič v. r.

minister[1]) § 35 až 39d zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[2])  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych    pracovníkov, sústave špecializovaných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.

[3])  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho     povolania v znení nariadenia č. 324/2006 Z.z.

[4] ) Vyhláška  Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 428/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na    personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.

[5]) § 9 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 538/2005 Z.z.