Hlavná stránka
Registrácia

Volebný poriadok

V O L E B N Ý  P O R I A D O K

SLOVENSKEJ ORTOPEDICKEJ A TRAUMATOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

 

ČLÁNOK 1

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Volebný poriadok schválený členskou schôdzou upravuje podrobnosti o hlasovaní a o voľbách do jednotlivých orgánov Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti (ďalej len SOTS). Predseda oznámi písomne konanie členskej schôdze, na ktorej budú uskutočnené voľby všetkým členom SOTS najmenej 3 mesiace vopred.

 

ČLÁNOK 2

HLASOVACIE PRÁVO

Hlasovacie právo aktívne i pasívne majú riadni i čestní členovia SOTS, ktorých členstvo na členskej schôdzi bolo overené mandátovou komisiou.

 

ČLÁNOK 3

VOLEBNÁ KOMISIA

 1. Pre voľby do jednotlivých orgánov SOTS sa zriaďuje volebná komisia.
 2. Členom volebnej komisie môže byť každý člen SOTS. Člen volebnej komisie nesmie byť uvedený na kandidátnej listine.
 3. Skladá sa z 5 členov, ktorých volí členská schôdza na návrh výboru SOTS.
 4. Volebná komisia si na svojom prvom zasadnutí určí dohodou predsedu a podpredsedu.
 5. Do pôsobnosti volebnej komisie patrí:
  a) predkladanie členskej schôdzi návrh kandidátky na funkciu, členov výboru a revízorov účtov.
  b) prejednávanie pripomienky k predloženým kandidátom a zabezpečuje úlohy, spojené s prevedením volieb
  c) predkladá členskej schôdzi správu volebnej komisie
  d) spracováva zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania

 

ČLÁNOK 4

NÁVRH KANDIDÁTNEJ LISTINY

 1. Kandidátna listina je oddelený zoznam kandidátov do jednotlivých orgánov SOTS. Kandidátna listina obsahuje: meno, priezvisko, akademický titul, vek, rodné číslo, povolanie, trvalý pobyt a poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom u všetkých kandidátov.
 2. Návrh kandidátnej listiny zostavuje volebná komisia.
 3. Každý člen SOTS, ktorý je účastníkom členskej schôdze, má právo predkladať volebnej komisii i ďalšie návrhy.
 4. Pred začiatkom volieb je volebná komisia povinná oznámiť prípadné zmeny a doplnky na základe návrhov členov SOTS a zostaviť definitívne kandidátne listiny.
 5. Kandidát sa môže najneskôr do začatia volieb svojej kandidatúry vzdať písomným oznámením predsedovi volebnej komisie, ktorý vhodným spôsobom zabezpečí jeho zverejnenie. Vzdanie sa kandidatúry nemožno vziať späť.

 

ČLÁNOK 5

 1. O predložených návrhoch na kandidátnej listine rozhoduje členská schôdza tajným hlasovaním. Každý jej člen má hlasovacie právo a obdrží hlasovacie lístky.
 2. Obsah hlasovacích lístkov je daný počtom volených orgánov, a to pre hlasovanie a voľbu:
  a) predsedu výboru SOTS
  b) vedeckého sekretára SOTS
  c) pokladníka
  d) ostatných členov výboru SOTS
  e) revízorov účtov
 3. Hlasovací lístok obsahuje názov funkcie, ktorá je predmetom voľby, označenie max. počtu možných zvolených kandidátov na príslušné funkcie, meno, priezvisko, akademický titul, rodné číslo, povolanie a trvalý pobyt navrhovaných kandidátov.
 4. Pred začatím volieb je potrebné dať do súladu aktuálnu kandidátnu listinu s hlasovacími lístkami.
 5. Člen SOTS upravuje hlasovací lístok, tak že zakrúžkuje na hlasovacom lístku poradové číslo  tých z kandidátov, ktorým dáva svoj hlas.
 6. Člen SOTS hlasuje tak, že upravený hlasovací lístok vložený v obálke vhodí do volebnej schránky.
 7. Po ukončení hlasovania volebná komisia zisťuje výsledky hlasovania tak, že všetci jej členovia zrátajú platne odovzdané hlasy
 8. Každý člen volebnej komisie môže nazrieť do hlasovacích lístkov. Predseda volebnej komisie kontroluje správnosť zrátania hlasov.
 9. Predseda výboru SOTS je zvolený v prvom kole 2/3 väčšinou prítomných členov SOTS. Pre prípad, že predseda výboru SOTS nebude zvolený v prvom kole 2/3 väčšinou, postupujú do druhého kola dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov. V druhom kole voľby predsedu stačí pre zvolenie jednoduchá - nadpolovičná väčšina hlasov (t.j. 50 % prítomných +  jeden hlas).
 10. Volebná komisia vyhotoví dvojmo zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania. Zápisnicu podpíše predseda aj ostatní členovia komisie. Ak niektorí z členov volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, uvedú sa v nej dôvody.
 11. V zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania sa uvedie:
  - čas začiatku a ukončenia hlasovania,
  - celkový počet členov členskej schôdze, ktorý sa zúčastnili členskej schôdze,
  - počet odovzdaných obálok,
  - počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé volené funkcie,
  - prehľad uznesení, ktoré komisia prijala.
 12. Po zrátaní hlasov a podpísaní zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania, predseda volebnej komisie oznámi výsledky hlasovania.

 

ČLÁNOK 6

Otázky týkajúce sa volieb, ktoré tento Volebný poriadok neupravuje, rieši predseda výboru SOTS v súlade s článkom 2. bod 1. rokovacieho poriadku SOTS.

Tento volebný poriadok bol schválený členskou schôdzou Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti dňa 7.10.1999.