Hlavná stránka
Registrácia

agenda

Agenda – aktuálne úlohy :

  • finalizácia katalogizácie výkonov v ortopédii a pediatrickej ortopédii
  • tvorba štandardných diagnostických a terapeutických postupov / doposiaĺ  v oblasti endoprotetiky,elektívnych rekonštrukcií poranení väzov kolena a operačného riešenia instabilit LS chrbtice /
  • príprava materiálov a ich aktualizácia k tvorbe optimálnej a minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v SR
  • spolupráca pri stanovovaní a vyhodnocovaní  resp.výpočtu indikátorov kvality pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti / Metodický pokyn  MZ SR  z 12.4.2007/
  • realizácia Vyhlášky MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti / 412/2009 Z.z. Z 12.10.2009, s účinnos´tou od 1.1.2010
  • spolupráca pri príprave metodického pokynu  pre klinické využívanie autológnych in vitro kultivovaných chondrocytov / chondrograft/ na liečbu defektov klbovej chrupavky u pacientov v SR – podľa návrhu doc.MUDr.J.Kollera,PhD – hlavného odborníka MZ SR pre tkanivové transplantácie
  • podpora pokračovania tvorby a spracovávania údajov v endoprotetike na Slovensku pre potreby Slovenského artroplastického registra / SAR / aj s jeho finančným zabezpečením zo strany MZ SR / osobné rokovanie s generálnym riaditeľom Sekcie zdravia MZ MUDr.A.Hochelom 18.2.2010

 

Informácie :

 

V Bratislave, 24.2.2010