Hlavná stránka
Registrácia

O nás

 
História Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti

Z iniciatívy prof. MUDr. V. Chlumského, prednostu prvej ortopedickej kliniky v ČSR (r. 1922), bolo 2. 2. 1925 zvolané do Bratislavy zakladajúce valné zhromaždenie ortopédov, chirurgov a akademických funkcionárov za účelom založenia Československej ortopedickej spoločnosti. Schôdza sa konala na I. ortopedickej klinike LFUK v Bratislave na Hlbokej ceste 7. Základnými úlohami novej spoločnosti bolo združiť všetkých, ktorí sa zaujímajú o konzervatívnu (liečebný telocvik, masáže, mechano-adektrodery) a operatívnu liečbu ochorení a úrazov pohybového aparátu, vrátane protetiky a starostlivosti o telesne postihnutých. 

Prvý kongres Československej ortopedickej spoločnosti sa konal v dňoch 27.-28.9.1925 tiež na Ortopedickej klinike v Bratislave aj za účasti ortopédov z Poľska a Juhoslávie. Veľmi dôležité boli uznesenia prijaté na tomto kongrese, ktoré sa prakticky uskutočnili až po 2. svetovej vojne, a to zriadiť ortopedické kliniky na všetkých lekárskych fakultách ČSR, taktiež ortopedické oddelenia pri všetkých väčších nemocniciach, ďalej zaradenie ortopédie ako riadneho predmetu do štúdia medicíny. Zaujímavé boli aj doporučenia organizácie výuky bandážistov a masérov.

Z iniciatívy prof. Chlumského, Tobiáška, Frejku a iných bol založený časopis čs. ortopedickej spoločnosti pod názvom "Sborník prací československé společnosti ortopedické", ktorého prvé číslo vyšlo v r. 1926. Názov tohto časopisu, ktorého hlavným redaktorom bol prof. Chlumský, sa zmenil od r. 1928 na "Slovanský ortopedický sborník" s úmyslom publikovať práce ortopédov zo slovanských krajín, najmä z Juhoslávie a Poľska. Po ochorení prof. Chlumského prevzal úlohu hlavného redaktora postupne prof. Tobiášek, doc. Frejka a od r. 1934 prof. Zahradníček. Počas 2. svetovej vojny bolo vydávanie časopisu zastavené, od r. 1947 znovu začal vychádzať pod názvom "Sborník pro chirurgii pohybového ústrojenstva", opäť pod vedením hlavného redaktora prof. Zahradníčka. V r. 1950 dostal časopis dodnes zachovaný názov Acta Chirurgiae orthopedicae et Traumatologiae Čechoslovaca. Po smrti prof. Zahradníčka sa stal hlavným redaktorom postupne prof. Jaroš, prof. Pavlanský a t. č. už takmer 20 rokov prof. Čech. 

Z významnejších kongresov Československej ortopedickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, ktoré výrazne spopularizovali spoločnosť v Európe, treba vymenovať nasledovné: v septembri 1948 v Prahe XIV. kongres Československej spoločnosti pre ortopedickú chirurgiu a traumatológiu (nový názov spoločnosti) za účasti prof. Meyerdinga z USA a významných poľských ortopédov prof. Grucu, Degu, Ambroza a Garlického. Významný bol aj XV. kongres spoločnosti v septembri 1949 v Bratislave, organizovaný prof. Červeňanským, za účasti významných ortopédov zo ZSSR, Poľska, Maďarska a Bulharska. XX. kongres spoločnosti sa konal v Prahe krátko po smrti prof. Zahradníčka: za účasti významných ortopédov. Zo zahraničia sa ho zúčastnili prof. Novačenko, Bogdanov a Gončarov zo ZSSR, prof. Bertrand z Francúzska, prof. Erlacher z Rakúska, prof. Kaisera Matzen z NDR, prof. Gruca Ambroz, Garlicki z Poľska, prof. Bojčev z Bulharska a ďalší. Aj na XXI. ortopedickom kongrese v apríli 1960 v Brne bolo veľa zahraničných prednášateľov vyše30), z ktorých treba spomenúť napr. Ponsettiho, Stagnara, Cotrela, Čaklina, Kazmina, Grucu. 

Veľmi úspešný bol XXV. ortopedický kongres v septembri 1964 v Prahe, s hlavnou tematikou kostných nádorov. Okrem domácich prednášateľov (Červeňanský, Thurzo, Hněvkovský, Kalman, Kossey, Škrovina, Huraj, Makai) sa kongresu zúčastnili vynikajúci zahraniční odborníci - Sissons, Goydanich, Padovani, Hipp, Salzer a mnohí ďalší.

Slávnostná konferencia Čs. spoločnosti pre ortopedickú chirurgiu a traumatológiu 31.8.-1.9.1967 v Bratislave sa konala pri príležitosti nedožitých stých narodenín prof. Chlumského, kde bol pod vedením prof. Červeňanského z rôznych aspektov pertraktovaný život a dielo prof. Chlumského. Snáď najväčšia zahraničná účasť vynikajúcich zahraničných ortopédov bola na Československom kongrese so zahraničnou účasťouv júni 1968 pri príležitosti 700. výročia založenia mesta Karviná. Pod vedením prim. Novotného sa kongresu zúčastnili W. Ehalt, M. Müller, G. Küntscher, J. Judet, G. Weber, Matzen, Kaiser, Sivaš, Gudušauri, Kaplan a iní. 

Veľmi významné boli československo-francúzske ortopedické dni, ktoré sa konali za bohatej účasti francúzskych ortopédov (Duparc, Decoulx, Vidal, Trillat, Judet a iní) v roku 1972 v Prahe. Tým sa nadviazalo na tradíciu československo-francúzskych vzťahov v ortopédii. Škoda, že táto tradícia už ďalej nepokračovala. 

Spoločný kongres Československej spoločnosti pre ortopedickú chirurgiu a traumatológiu a Československej reumatologickej spoločnosti sa konal v r. 1973 v Brne. Hlavnými témami kongresu boli základný výskum v ortopédii a chirurgia reumatizmu. Na kongrese vystúpili mnohí známi zahraniční odborníci, mimo iných zakladateľ modernej reumoortopédie prof. Vainio z Fínska. Tradícia spoločných kongresov so zahraničnými ortopedickými spoločnosťami v Európe pokračovala spoločným ortopedickým kongresom ČSSR-NSR v Prahe. Mimo plejády nemeckých ortopédov sa ich zúčastnil aj senior DGOT prof. F.N. Witt. V roku 1983 sa konal v Brne pri príležitosti 50. výročia založenia ortopedickej kliniky medzinárodný kongres za účasti 300 ortopédov (80 zahraničných) z 15 krajín. Hlavnými témami kongresu boli: TEP koxy a nádory pohybového ústrojenstva. 

Jedným z najúspešnejších kongresov v poslednom desaťročí bol Československý ortopedický kongres v roku 1988 pri príležitosti 60. narodenín prof. Čecha. Kongres sa prvýkrát v Československu konal pod egidou SICOT a zúčastnil sa ho aj vtedajší prezident SICOT sir Patterson. 

Od roku 1957 bola vytvorená Slovenská odbočka ortopedickej sekcie Československej lekárskej spoločnosti, ktorá sa od roku 1967 menovala Slovenská ortopedická spoločnosť. (Podobne ako Česká spoločnosť pre ortopédiu a traumatológiu bola súčasťou Československej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti.) Po rozdelení ČSFR de facto prestala existovať Československá ortopedická spoločnosť a existovali ďalej dve samostatné spoločnosti: Česká společnost pro ortopedii a traumatologii a Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť. Tieto dve spoločnosti, ktoré sa osamostatnili aj od Československej lekárskej spoločnosti J.E. Purkyně, však naďalej úzko spolupracujú a vydávajú spoločný časopis Acta Chirurgiae orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca. 

Dúfame, že táto spolupráca oboch spoločností a spoločný časopis pretrvajú aj v ďalšom miléniu.