Hlavná stránka
Registrácia

slovenský artroplastický register


 

 

 

 

 

 

 

Slovenský artroplastický register (SAR) vznikol na základe návrhu Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti (SOTS) 1. januára 2003 ako samostatné pracovisko Martinskej fakultnej nemocnice (MFN) podriadené riaditeľovi MFN. Po rokovaniach na úrovni SOTS a Ministerstva zdravotníctva SR bol SAR oficiálne zriadený na základe Odborného usmernenia o zriadení SAR č. s20758/2004-OSZS zo dňa 20.9.2004, ktoré nadobudlo účinnosť 1.10.2004. Zároveň je SAR definovaný v zákone č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V roku 2003 sa SAR stal jedným so zakladajúcich členov European Arthroplasty Register (EAR). Od roku 2009 je SAR členom International Society of Arthroplasty Registers (ISAR).

Pôsobnosť, úlohy, činnosť a vnútornú organizáciu registra definuje Štatút SAR. V rámci štruktúry registra  bola ustanovená Rada SAR, ako poradný orgán. Rada sa skladá z 7 členov, ktorých do funkcie menuje riaditeľ MFN. Rada SAR v súčasnom zložení bola vymenovaná dňa 14.4.2009.

Členovia Rady SAR:

MUDr. Peter Maresch, CSc. - hlavný odborník MZ SR pre odbor ortopédia

Doc. MUDr. Milan Kokavec, PhD. – predseda Slovenskej ortopedickej
a traumatologickej spoločnosti

Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. - hlavný odborník MZ SR pre odbor
traumatológia

MUDr. Ján Kuchta, PhD. - prezident Slovenskej spoločnosti pre úrazovú chirurgiu

Doc. MUDr. Ľuboš Rehák, CSc. - zástupca za SR v Európskom artroplastickom registri

MUDr. Adam Hochel - generálny riaditeľ sekcie zdravia MZ SR, zástupca MZ

MUDr. Libor Nečas - vedúci lekár Slovenského artroplastického registra

Zamestnanci SAR:

MUDr. Libor Nečas – vedúci lekár
Doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, PhD. – štatistik
Janka Uhlárová - asistentka

Slovenský artroplastický register (SAR) je zdravotnícky informačný systém, ktorý vykonáva zber presne určených údajov o každej vykonanej implantácii umelej kĺbovej náhrady, na jednotlivých pracoviskách v Slovenskej republike a následne ich vyhodnocuje.

            Hlavné ciele SAR sú:

  • poskytnúť epidemiologickú analýzu uskutočnených umelých náhrad kĺbov
  • identifikovať rizikové faktory primárnych a revíznych implantácií, ktoré majú za následok zlyhanie artroplastiky, pričom   zohľadňujú vek a pohlavie pacienta, typ implantátu a spôsob jeho fixácie, použitý  chirurgický postup
  • analýzou a odstránením rizikových faktorov znížiť počet revíznych operácií
  • vytvoriť štandardný algoritmus pre pravidelné kontroly pacientov s umelou náhradou kĺbu, a tým eliminovať  vznik rozsiahlych deštrukcií pri uvoľnení endoprotézy
  • zlepšiť kvalitu starostlivosti o pacienta po umelej náhrade kĺbu

          Hlavným  efektom  pôsobenia  registra má  byť zvýšenie kvality primárnych implantácií, zníženie počtu revíznych operácií a detekcia konštrukčne chybných a menej kvalitných implantátov.

          Tvorba databáz SAR bola postavená na formulároch vytvorených EAR na základe škandinávskeho modelu. V rokoch 2003 – 2005 prebiehal zber údajov o implantáciách TEP bedrového kĺbu na základe vyplnených protokolov, ktoré boli poštou doručované do centra SAR. Od roku 2006 sa začalo sledovanie TEP kolenného kĺbu. Od roku 2006 SAR zbiera požadované údaje o implantáciách na formulároch o primárnej a revíznej implantácii, ktoré vypĺňajú jednotlivé pracoviská formou on-line prístupu do elektronického systému SAR na web stránke https://sar.mfn.sk. Osobitosťou SAR je, že pokrýva dva medicínske odbory – ortopédiu a traumatológiu. Pracoviská z oboch týchto odborov zadávajú dáta do spoločnej databázy a v súčasnej dobe je to 38 pracovísk. Ku dňu 1.9.2010 sa v databáze SAR nachádzalo 30.257 protokolov o implantáciách bedrového kĺbu a 7.247 protokolov o implantáciách kolenného kĺbu.

Publikačná činnosť SAR:

r. 2005

- Libor Nečas, Adriana Tomášková: SAR – slovenský artroplastický register – výročná správa 2003-2004, ISBN 80-967867-9-2
- Libor Nečas, Adriana Tomášková: SAR – slovak arthroplasty register – first analysis, Report 2003-2004

r. 2009

- Libor Nečas, a kol.: Slovenský artroplastický register – analýza 2003-2008, ISBN 978-80-970150-3-9

r. 2010

- Libor Nečas, Stanislav Katina, Jana Uhlárová: Six years of Slovakian Arthroplasty Register – analysis 2003-2008, ISBN 978-80-970403-1-4